Informace dle zákonů a nařízení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace a jejich stanovená struktura dle § 21 odst. 3 písm. A) zákona č. 106/1999 sb. a dle vyhlášky č. 442/2006 sb.
více
arrow_down

Označení a uvozovací text

Obsah položky                                              

1. Název                  

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou                                 

2. Důvod a způsob založení

         

 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou je městskou čtvrtí statutárního města Liberec, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou vystupuje v právních vztazích svým jménem a  nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec „Statut města Liberec“.
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou je samostatně spravován Zastupitelstvem Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou; dalšími orgány jsou Rada Městského obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, starosta, místostarosta, Úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, zvláštní orgány Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
Do samostatné působnosti Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a jeho občanů a v rozsahu dle Statutu města Liberec. Dále ve svém územním obvodu pečuje, v souladu s  místními předpoklady a místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy, vzdělávání a kulturního rozvoje. Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou se při výkonu samostatné působnosti řídí zákony, jinými právními předpisy a Statutem města Liberec. V ostatních záležitostech rozhoduje statutární město Liberec.

3. Organizační struktura  

Informace na http://www.vratislavice.cz/organizacni-struktura

4. Kontaktní spojení      

4.1 Kontaktní poštovní adresa                

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00-11:15 a 12:00-17:00 hodin,

(v ostatní dny po vzájemné dohodě)

4.4 Telefonní čísla

+420 482 428 810

Další na http://www.vratislavice.cz/kontaktni-informace

   

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.vratislavice.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna‌‌M‌‌vratislavice.cz

4.8 Další elektronické adresy

vratislavice‌‌M‌‌vratislavice.cz a další elektronické adresy jsou uvedeny na http://www.vratislavice.cz/kontaktni-informace

5. Případné platby lze poukázat

984943369/0800

6. IČ

00262978

7. DIČ

CZ00262978

8. Dokumenty              

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Informace na http://www.vratislavice.cz/urad-mestskeho-obvodu   

8.2 Rozpočet

Informace na http://www.vratislavice.cz/rozpocet-mestskeho-obvodu

9. Žádost o informace

Informace na http://www.vratislavice.cz/informace-dle-zakona-106-99

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adrese Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

Osobně v úřední hodiny na podatelně Úřadu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

Datovou zprávou na ID datové schránky: p7vb6nr

11. Opravné prostředky

Mezi opravné prostředky patří podle § 16:

Odvolání.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

12. Formuláře

Dostupné na http://www.vratislavice.cz/formulare-ke-stazeni

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace na http://www.vratislavice.cz/formulare-ke-stazeni a doplňkově na http://www.liberec.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2011, kterou se vydává Statut města Liberec.

14.2 Vydané právní předpisy

Na území Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou platí vyhlášky a nařízení dostupné na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad dostupný ZDE

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Za dva poslední roky nebyla vydána usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 v případě odvolání nebo stížnosti

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

MOV licenční smlouvy nepoužívá

16.2 Výhradní licence

MOV licenční smlouvy nepoužívá

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dostupné na http://www.vratislavice.cz/vyrocni-zpravy-a-poskytnute-informace

 

Ve Vratislavicích nad Nisou dne 9.10.2015
Ing. Martin Čech v.r.
tajemník

Informace dle zákonů (vč. sazebníku)

Ceník úhrad platný od 1.1.2013
více
arrow_down

Přímý materiál

Náklady na pořízení kopií či výstup z tiskárny (černobílé)

formát A4 jednostranný

3,00 Kč

formát A4 oboustranný

4,00 Kč

formát A3 jednostranný

5,00 Kč

formát A3 oboustranný

8,00 Kč

Náklady na pořízení kopií či výstup z tiskárny (barevné) 

 

formát A4 jednostranný

8,00 Kč

formát A4 oboustranný

15,00 Kč

Náklady na opatření technických nosičů dat

CD-R, DVD-R

dle pořizovacích nákladů

 

 

2. Náklady na odeslání informací žadateli

 

Náklady na poštovní služby

 

listovní zásilky na dobírku/doporučené

dle platných tarifů České pošty

(sdělí podatelna úřadu)

balíkové zásilky na dobírku/doporučené

jiné

 

 

3. Osobní náklady

za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za každou započatou hod. (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali)                             

200,00 Kč/hod.

 

Náklady musí být uhrazeny před podáním informace
Přístup k právním předpisům bude každému umožněn prostřednictvím sekretariátu úřadu městského obvodu. Kopie předpisů budou poskytovány pracovníky úřadu městského obvodu za ceny dle sazebníku.
Koordinaci postupu zajišťuje tajemník úřadu.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)
více
arrow_down

 K Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).

 

1.    Principy zpracování osobních údajů

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou jako správce i zpracovatel se při zpracování osobních údajů řídí Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a stanovenými principy. Základní principy vycházející z nařízení jsou následující:

·        Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování

·        Účelové omezení (zpracovávání jen pro určité a legitimní účely)

·        Minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracování pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu)

·        Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobní údaje byly bezodkladně opraveny nebo vymazány)

·        Omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy)

·        Integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

 

2.    Zpracování osobních údajů

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou (dále jen správce) zpracovává osobní údaje subjektů údajů, tj. fyzických osob, na základě následujících právních titulů: 

·       Plnění právní povinnosti  

Právní předpis po správci požaduje, aby osobní údaje zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

·       Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se například o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

·       Plnění smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

·       Oprávněný zájem

Právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

·       Ochrana životně důležitého zájmu

V případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

·       Souhlas

V případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

3.    Práva subjektu údajů
Práva subjektu údajů jsou důležitým prvkem ochrany osobních údajů jako celku, jelikož subjekt údajů je často ve slabším postavení než správce a tudíž vybalancovávají vztah mezi ním a správcem.

Výčet práv subjektu údajů:

·       Na přístup k informacím – se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

-        Účely zpracování.

-        Kategorie dotčených osobních údajů.

-        Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

-        Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

-        Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku.

-        Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

-        Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

-        Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

·        Na opravu respektive doplnění – subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo vyvěrá ze zásady přesnosti. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

·        Na výmaz údajů („být zapomenut“) – představuje v obecném nařízení GDPR jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

-        Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

-        Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

-        Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

-        Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

-        Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

-        Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení GDPR.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost. Většina vyjmenovaných případů je součástí i současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo vyplývají z jeho podstaty.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci všech osobních údajů např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

·        Na omezení zpracování – je zcela nové právo subjektu údajů omezit zpracování osobních údajů správcem.

·        Na přenositelnost zpracování – je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

·        Na námitku proti zpracování – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

-        Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

-        Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

·        Automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování – toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.

Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo ČR nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

4.    Informační povinnost vůči subjektům údajů
·       Povinnosti správce v oblasti poskytování transparentních informací, sdělení a postupů pro výkon práv subjektů údajů jsou detailně upraveny v článcích 12, 13 a 14 obecného nařízení GDPR.

·       Výjimka z povinnosti poskytnout informaci je přípustná pouze v tom případě, že subjekt údajů již těmito informacemi disponuje. Správce však musí být v případě potřeby schopen prokázat, že subjekt údajů byl skutečně informován o všech požadovaných informacích, tj. že došlo ke splnění informační povinnosti dle obecného nařízení GDPR.

·       Do poskytovaných informací subjektu údajů patří:

-        Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce.

-       Případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů.

-        Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování.

-        Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f).

-        Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů.

-        Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

·        Vedle informací uvedených v předchozím odstavci 3 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

-        Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby.

-        Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

-        Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

-        Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu.

-        Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů.

-        Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

·        Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.

·        Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

·        Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 obecného nařízení GDPR a učinil veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení GDPR o zpracování, zejména pokud se jedná o informace určené konkrétně dítěti. Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky, včetně ve vhodných případech v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby.

·        Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení GDPR, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

·        Zásadně platí, že informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení GDPR se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

 

Kontaktní údaje Správce:

Název organizace: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Sídlo organizace: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
IČ: 00262978
Statutární zástupce: Lukáš Pohanka
Kontaktní telefon: +420 482 428 810
Kontaktní e-mail: vratislavice@vratislavice.cz
El. podatelna: podatelna@vratislavice.cz
ID datové schránky: p7vb6nr
Web: www.vratislavice.cz
 

Kontaktní údaje Pověřence:

Titul: Ing.
Jméno: Jindřich
Příjmení: Fadrhonc
Kontaktní telefon: +420 734 765 330
Kontaktní e-mail: fadrhonc.jindrich@magistrat.liberec.cz

Přílohy:

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

06.08.18
Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci poskytnutí dokumentace vedené ke spisové značce CJ_VRA 02711/2018/TO-DŽP
více
arrow_down
Přílohy:
06.08.18
Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci poskytnutí dokumentace vedené ke spisové značce CJ_VRA 02711/2018/TO-DŽP
více
arrow_down
Přílohy:
06.08.18
Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci opravy opěrné zdi v dolní části Rumburské ul.
více
arrow_down
Přílohy:
###message