Informace dle zákonů a nařízení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace a jejich stanovená struktura dle § 21 odst. 3 písm. A) zákona č. 106/1999 sb. a dle vyhlášky č. 442/2006 sb.
více
arrow_down

Označení a uvozovací text

Obsah položky                                              

1. Název                  

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou                                 

2. Důvod a způsob založení

         

 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou je městskou čtvrtí statutárního města Liberec, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou vystupuje v právních vztazích svým jménem a  nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec „Statut města Liberec“.
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou je samostatně spravován Zastupitelstvem Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou; dalšími orgány jsou Rada Městského obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, starosta, místostarosta, Úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, zvláštní orgány Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
Do samostatné působnosti Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a jeho občanů a v rozsahu dle Statutu města Liberec. Dále ve svém územním obvodu pečuje, v souladu s  místními předpoklady a místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy, vzdělávání a kulturního rozvoje. Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou se při výkonu samostatné působnosti řídí zákony, jinými právními předpisy a Statutem města Liberec. V ostatních záležitostech rozhoduje statutární město Liberec.

3. Organizační struktura  

Informace na https://www.vratislavice.cz/urad/organizacni-struktura

4. Kontaktní spojení      

4.1 Kontaktní poštovní adresa                

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00-11:15 a 12:00-17:00 hodin,

(v ostatní dny po vzájemné dohodě)

4.4 Telefonní čísla

+420 482 428 810

Další na http://www.vratislavice.cz/kontaktni-informace

   

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.vratislavice.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna‌‌M‌‌vratislavice.cz

4.8 Další elektronické adresy

vratislavice‌‌M‌‌vratislavice.cz a další elektronické adresy jsou uvedeny na https://www.vratislavice.cz/urad/kontakty

5. Případné platby lze poukázat

984943369/0800

6. IČ

00262978

7. DIČ

CZ00262978

8. Dokumenty              

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Informace na https://www.vratislavice.cz/mestsky-obvod/dokumenty   

8.2 Rozpočet

Informace na https://www.vratislavice.cz/urad/dokumenty-financni-spravy

9. Žádost o informace

Informace na https://www.vratislavice.cz/formulare/kompletni-prehled-formularu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adrese Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

Osobně v úřední hodiny na podatelně Úřadu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

Datovou zprávou na ID datové schránky: p7vb6nr

11. Opravné prostředky

Mezi opravné prostředky patří podle § 16:

Odvolání.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

12. Formuláře

Dostupné na https://www.vratislavice.cz/formulare/kompletni-prehled-formularu

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace na https://www.vratislavice.cz/formulare/kompletni-prehled-formularu a doplňkově na http://www.liberec.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2011, kterou se vydává Statut města Liberec.

14.2 Vydané právní předpisy

Na území Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou platí vyhlášky a nařízení dostupné na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad dostupný ZDE

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Za dva poslední roky nebyla vydána usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 v případě odvolání nebo stížnosti

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

MOV licenční smlouvy nepoužívá

16.2 Výhradní licence

MOV licenční smlouvy nepoužívá

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dostupné mezi poskytnutými informacemi podle zákona č. 106/1999 Sb. níže

 

Ve Vratislavicích nad Nisou dne 9.10.2015
Ing. Martin Čech v.r.
tajemník

Informace dle zákonů (vč. sazebníku)

Ceník úhrad platný od 1.1.2013
více
arrow_down

Přímý materiál

Náklady na pořízení kopií či výstup z tiskárny (černobílé)

formát A4 jednostranný

3,00 Kč

formát A4 oboustranný

4,00 Kč

formát A3 jednostranný

5,00 Kč

formát A3 oboustranný

8,00 Kč

Náklady na pořízení kopií či výstup z tiskárny (barevné) 

 

formát A4 jednostranný

8,00 Kč

formát A4 oboustranný

15,00 Kč

Náklady na opatření technických nosičů dat

CD-R, DVD-R

dle pořizovacích nákladů

 

 

2. Náklady na odeslání informací žadateli

 

Náklady na poštovní služby

 

listovní zásilky na dobírku/doporučené

dle platných tarifů České pošty

(sdělí podatelna úřadu)

balíkové zásilky na dobírku/doporučené

jiné

 

 

3. Osobní náklady

za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za každou započatou hod. (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali)                             

200,00 Kč/hod.

 

Náklady musí být uhrazeny před podáním informace
Přístup k právním předpisům bude každému umožněn prostřednictvím sekretariátu úřadu městského obvodu. Kopie předpisů budou poskytovány pracovníky úřadu městského obvodu za ceny dle sazebníku.
Koordinaci postupu zajišťuje tajemník úřadu.

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

filtr:
30.03.21
Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ve věci investičních akcí
více
arrow_down
Přílohy:
25.02.21
Poskytnutá informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - ve věci uzavření manželství v přímém ohrožení života
více
arrow_down
Přílohy:
17.02.21
Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
arrow_down
###message