Místní poplatky

Místní poplatky

Poplatek za užívání veřejného prostranství
více
arrow_down

Městský obvod Vratislavice nad Nisou se řídí obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Liberec o místním poplatku z pobytu. Všechny obecně závazné vyhlášky najdete na TOMTO ODKAZU (pro vyhledávání ve sbírce zadejte do vyhledávacího okna heslo STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC).

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, ve znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznou vyhláškou č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je dle § 4 odst. 1 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

- provádění výkopových prací
- umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
- umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
- umístění skládek
- vyhrazení trvalého parkovacího místa
- užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.


Poplatníkem jsou fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství výše uvedeným způsobem.

Ohlašovací povinnost je nejpozději do 8 dní od ukončení užívání veřejného prostranství.

Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení užívání veřejného prostranství.

Sazba poplatku: pro stanovení výše sazeb poplatku je území města rozděleno na 3 zóny, které jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce.

 

VRATISLAVICE NAD NISOU: 

1.    a)  Zařízení sloužící pro poskytování prodeje: 

                                                                           zóna C     10,- Kč/m2 za každý i započatý den

       b)  Dočasné stavby pro poskytování prodeje, pro poskytování služeb:

                                                                           zóna C     10,- Kč/m2 za každý i započatý den
       C) Vystavené zboží před obchody:                 

                                                                           zóna C     10,- Kč/m2 za každý i započatý den
2.         Předzahrádky:                                                   

                                                                           zóna C      2,- Kč/m2 za každý i započatý den
3.         Umístění reklamních zařízení:                          

                                                                           zóna C     30,- Kč/m2 za každý i započatý den
4.         Výkopové práce, umístění stavebního zařízení, skládky stavebního materiálu při výstavbě, opravách a rekonstrukcích inženýrských sítí a pozemních objektů a ostatní skládky: 

                                                                           zóna C     10,- Kč/m2 za každý i započatý den
5.         Cirkusy, lunaparky a jiné obdobné atrakce:     

                                                                           zóna C      3,- Kč/m2 za každý i započatý den
6.         Vyhrazení trvalého parkovacího místa:             

                                                                           zóna C     10 000,- Kč/rok za jedno stání

Poplatek za psy
více
arrow_down

Městský obvod Vratislavice nad Nisou se řídí obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Liberec o místním poplatku z pobytu. Všechny obecně závazné vyhlášky najdete na TOMTO ODKAZU (pro vyhledávání ve sbírce zadejte do vyhledávacího okna heslo STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC).

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, účinná od 01. 01. 2020

Významnou změnu v uplatnění snížené roční sazby 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300,- Kč, přinesla novela zákona o místních poplatcích. Od 1. ledna 2020 má na tuto sazbu nárok každý držitel psa starší 65 let. Naopak poplatníci mladší 65 let, požívající invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí důchod jako jediný zdroj příjmů, zaplatí za rok 2020 poplatek ve výši základní sazby.

Sazby poplatku:

    600,- Kč za jednoho psa,            

 1 500,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

    200,- Kč za jednoho psa – držitel starší 65 let,   

    300,- Kč za druhého a každého dalšího psa - držitel starší 65 let.

 

Splatnost poplatku: nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

 

Osvobození:

1.   a) osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

       b) osoba provozující útulek pro zvířata,

       c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 2.   a) statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené,

       b) po dobu jednoho roku držitelé, kteří prokazatelně převzali psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata,

       c) držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik záchranářských prací, pokud mají příslušné osvědčení,  

       d) držitelé, jejichž psi jsou mladší šesti měsíců.

Ohlašovací povinnost: Nově je vyhláškou v souladu s § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích stanovena ve prospěch poplatníka lhůta, v níž je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce ve lhůtě do 31. března následujícího kalendářního roku. Lhůta je neprodloužitelná, proto v případě, že ji poplatník nedodrží, mu nárok na osvobození zaniká.

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Poplatek z pobytu
více
arrow_down

Městský obvod Vratislavice nad Nisou se řídí obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Liberec o místním poplatku z pobytu. Všechny obecně závazné vyhlášky najdete na TOMTO ODKAZU (pro vyhledávání ve sbírce zadejte do vyhledávacího okna heslo STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC).

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu, účinná od 01. 01. 2020

nahrazuje dosavadní místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity a ruší OZV č. 7/2010  o místním poplatku z ubytovací kapacity a OZV č. 9/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne 16. 12. 2010.

 

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.  

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.  Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Sazba poplatku činí 40,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Sazba je stanovena na základě vyhlášky Statutárního města Liberec z 1. července 2023, která je dostupná zde:  https://www.liberec.cz/files/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/2023/vyhl2306-menici-vyhl1905-poplatek-z-pobytu-ucinnost-1-cervence-2023.pdf

Poplatkové období pro plátce s ubytovací kapacitou nad 20 lůžek je kalendářní měsíc. Poplatkové období pro plátce s ubytovací kapacitou 20 lůžek a méně je kalendářní pololetí.

Plátce je povinen do 15 dnů vždy po skončení poplatkového období podat správci poplatku ohlášení, kde uvede:

a) celkový počet dnů pobytu (počet dnů pobytu vynásobený počtem ubytovaných osob)

b) výši vybraného a odváděného poplatku (celkový počet dnů pobytu vynásobený sazbou poplatku). 

Osvobozena od poplatku z pobytu je

    1) nevidomá osoba, 
    2) osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
    3) osoba mladší 18 let,
    4) osoba hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení,
    5) osoba vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
    6) osoba pobývající na území obce

            a. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 

            b. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

            c. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,

            d. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

###message