ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Rodičům vratislavických dětí přinášíme informace týkající se letošních zápisů k předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016. Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2021, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.

Stejně jako v loňském roce, i letos bude ve vratislavických mateřských školách zápis do MŠ probíhat prostřednictvím jednotné elektronické podpory. Kompletní informace naleznete na webové stránce: https://zapisyms.liberec.cz/, včetně přijímacích kritérií.

 

Proces zápisu k předškolnímu vzdělávání se skládá ze tří fází.

I. FÁZE – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ v termínu 19. 4. – 10. 5. 2021

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný tímto elektronickým systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí.

 

A. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu, kde vám rádi poradí a pomohou. Sledujte aktuální informace zveřejňované školami, kam chcete svoje dítě přihlásit.

B. Vyzvednutí v mateřské škole

V mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou ve dnech 4. - 5. 5. 2021, termín vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy (MŠ Sídliště tel.: 774 517 299, MŠ Lísteček tel.: 733 340 148)

Vzhledem k situaci prosíme zákonné zástupce, aby dodržovali pokyny stanovené mateřskou školou a vždy si dohodli konkrétní dobu návštěvy.

 

Důležité informace:

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy, nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Opravy, změny v žádosti a pořadí vybraných škol je možné provádět pouze do 10. 5. 2021. Tato skutečnost Vás nijak neomezuje nakonec volit pro předškolní vzdělávání mateřskou školu, kterou jste měli původně v preferencích až na třetím místě.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Nastavení internetového prohlížeče:

Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 9 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiný internetový prohlížeč.

 

II. FÁZE – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH (ZÁPIS)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 

12. 5. 2021 – MŠ SÍDLIŠTĚ

do datové schránky školy: ID: saaky6p
emailem mssidliste@vratislavice.cz nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu tel.: 774 517 299 a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,
do schránky školy na adrese: Skloněná 1414, 463 11 Liberec 30
 

11. 5. – 13. 5. 2021 MŠ LÍSTEČEK

1.      do datové schránky školy: ID: 4sukt8t

2.      emailem mslistecek@vratislavice.cz nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu tel.: 733 340 148 a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),

3.      prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,

4.      do schránky školy na adrese: Východní 270, 463 11 Liberec 30

5.      osobní podání: prosím, předem zavolejte ředitelce školy (733 340 148), kdy domluvíme přesné datum a čas podání, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

podepsanou žádost,
originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
originál rodný list dítěte,
originál občanský průkaz zákonného zástupce.
Do mateřské školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti. 

Konkrétní informace ke sběru žádostí podá ředitelka školy.

 

Co udělat před volbou mateřské školy:

Seznamte se s počty volných míst v jednotlivých mateřských školách – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte do vybrané školy.

Některé mateřské školy mají také speciální třídy (viz. SEZNAM ŠKOL), kam mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školského poradenského zařízení.

Dítě můžete přihlásit do vybraného počtu mateřských škol (ve formuláři je místo pro zapsání tří škol v pořadí preferencí). Pokud zákonný zástupce podává žádost o přijetí na více než tři mateřské školy, je možné do vytištěné žádosti dopsat další školy rukou.

Do MŠ Lísteček, prosím, podejte pouze 1 žádost, rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště je pouze v kompetenci ředitelky školy a není součástí přijímacího řízení.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 13. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

 

III. FÁZE – VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 14. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

Od 19. 5. 2021 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 17. 5. 2021 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem.

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.
Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2021 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.

Dotazy jakéhokoliv charakteru k procesu zápisu k předškolnímu vzdělávání zodpoví ochotně a rády ředitelky MŠ.

Ředitelky vratislavických MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ" Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace

adresa: Skloněná 1414, 463 11, Liberec 30
ředitelka: Mgr. Hana Šimková
tel.: 482 739 133
mob. tel.: 774 517 299
e-mail: mssidliste‌‌M‌‌vratislavice.cz
web: www.ms-sidliste.cz

Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

adresa: Východní 270, 463 11 Liberec 30
odloučená pracoviště na adresách: Tanvaldská 282, Liberec 30 a Poštovní 1122, Liberec 30
ředitelka: Mgr. Dana Keltnerová
tel./fax.: 482 751 222
mob. tel.: 603 298 710
e-mail: mslistecek‌‌M‌‌vratislavice.cz
web: http://www.listecek.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace

adresa: Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30
ředitel: Mgr. Libor Rygál
tel./fax.: 482 323 263
e-mail: skola‌‌M‌‌zs.vratislavice.cz
web: www.zs.vratislavice.cz

Střední umělecká škola v Liberci, s. r. o.

adresa: Sladovnická 309, 463 11, Liberec 30
ředitel: Zdeněk Švácha
tel.: 485 163 649
e-mail: sus‌‌M‌‌suslbc.cz
web: http://suslbc.cz/

###message