Poplatek za psy

Poplatek za psy

Poplatek za psy
více
arrow_down

Městský obvod Vratislavice nad Nisou se řídí obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Liberec o místním poplatku ze psů (https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/vyhlasky/cislo-6-2010-obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-liberec-mistnim-poplatku-psu.html).

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Městského obvodu Vratislavice nad Nisou. Poplatek ze psů se platí za psy starší 6-ti měsíců.

Základní sazba za prvního psa je 600,-Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500,-Kč.

Poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého, sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem příjmu činí sazba za prvního psa 200,-Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč.

Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit bankovním převodem dle údajů na složence, prostřednictvím složenky na pobočkách pošty nebo v hotovosti na pokladně úřadu MO Vratislavice nad Nisou. Při zadávání platebního příkazu je důležité uvést přidělený variabilní symbol.

 Od poplatku jsou osvobozeni:

-        držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těch osob

-        osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

-        osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

-        po dobu jednoho roku držitelé, kteří prokazatelně převzali psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata

-        držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik záchranářských prací, pokud mají příslušné osvědčení

-        držitelé, jejichž psi jsou mladší 6ti měsíců

 

###message