Dotace a příspěvky

Dotace

24.01.19
Dotace z rozpočtu MO - neúčelové dotace
více
arrow_down

Dotace z rozpočtu MOV se poskytují na základě individuálních žádostí. Jejich přidělení závisí na posouzení a schválení zastupitelstvem MOV. Příprava materiálu k projednání v orgánech MOV na základě předložených žádostí přísluší ekonomickému odboru MOV.

Pro podrobnější informace kontaktuje vedoucí EO Ing. Janu Míkovou, tel. 482 428 815.

Příspěvky

17.02.15
Příspěvek na dovoz obědů
více
arrow_down

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou svým usnesením č. 152/02/2013 schválila od 1. 3. 2013 příspěvek ve výši 10,- Kč na rozvoz obědů pro seniory nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou a pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.

O příspěvky je možné žádat na sekretariátu Úřadu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou na základě vyplněné žádosti o poskytnutí příspěvku a ověření dokladu totožnosti.

Dotační programy 2019

04.12.18
Dotační programy 2019
více
arrow_down

Zastupitelstvo městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém prosincovém zasedání schválilo dvě výzvy dotačních programů pro kalendářní rok 2019 a rozhodlo se tak pokračovat v nastavení finanční podpory vratislavických organizací a akcí na svém území.

První výzva se týká podpory celoroční a pravidelné činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. V tomto programu mohou žádat spolky, organizace, církve a neziskové organizace a jiné nepodnikající právnické osoby. Pravidelnou činností dětí a mládeže do 18 ti let je považována aktivita minimálně 1 x týdně. Těmto organizacím bude poskytnuta dotace ve výši 1.000 Kč na člena do 18 ti let věku s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou na celoroční činnost organizace.

Druhá výzva se týká podpory akce nebo cyklu akcí v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. V tomto programu mohou žádat vedle právnických osob i fyzické osoby, který by chtěli na území Vratislavic nad Nisou realizovat jednorázovou akci či cyklus akcí, určené pro všechny věkové kategorie. Maximální výše poskytnutí podpory je stanovena na 15.000 Kč.

V každé z výše uvedených výzvách bude možno podat po jedné žádosti. V případě, že nastavení podmínek výzvy dotačních programů neodpovídá činnosti, kterou byste chtěli podpořit, je možno žádat o individuální podporu žádosti z rozpočtu obce. Individuální žádosti o podporu bude možné podat i v průběhu roku. Tyto žádosti projednává a schvaluje Rada Městského obvodu.

Žádosti o podporu dotačních programů je třeba odevzdat od 7. ledna do 1. března 2019 do 12:00 hodin buď osobně na sekretariátu Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou nebo poštou.

Potřebné informace k dotačním programům a žádosti naleznete v souborech níže. S případnými dotazy, které dotační výzvy zvolit či s konzultacemi je možné se obracet e-mailem na: kajinek.lukas@vratislavice.cz nebo na tel.: 482 428 831. Budeme rádi, pokud i v následujícím roce bude možné podpořit organizace a spolky, které pracují s dětmi, mládeží i seniory a přispívají velkou měrou ke kvalitnímu občanskému životu ve Vratislavicích.

###message