Dotace a příspěvky

Dotace

26.01.18
Dotace z rozpočtu MO - neúčelové dotace
více
arrow_down

Dotace z rozpočtu MOV se poskytují na základě individuálních žádostí. Jejich přidělení závisí na posouzení a schválení zastupitelstvem MOV. Přípravou materiálu k projednání v orgánech obvodu předložených žádostí je Ekonomický odbor MOV.
Dotace z rozpočtu MOV se poskytují na základě individuálních žádostí. Jejich přidělení závisí na posouzení a schválení zastupitelstvem MOV. Přípravou materiálu k projednání v orgánech obvodu předložených žádostí je Ekonomický odbor MOV. Pro podrobnější informace kontaktuje vedoucí EO pí. Alexandru Olaszovou.

Příspěvky

17.02.15
Příspěvek na dovoz obědů
více
arrow_down

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou svým usnesením č. 152/02/2013 schválila od 1. 3. 2013 příspěvek ve výši 10,- Kč na rozvoz obědů pro seniory nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou a pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.

O příspěvky je možné žádat na sekretariátu Úřadu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou na základě vyplněné žádosti o poskytnutí příspěvku a ověření dokladu totožnosti.

Dotační programy 2018

19.07.18
Dotační programy 2018
více
arrow_down

První dotační výzva se týká podpory celoroční a pravidelné činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. V tomto programu mohou žádat spolky, organizace, církve a neziskové organizace a jiné nepodnikající právnické osoby. Pravidelnou činností dětí a mládeže do 18 ti let je považována aktivita minimálně 1 x týdně. Těmto organizacím bude poskytnuta dotace ve výši 800 Kč na člena do 18 ti let věku s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou na celoroční činnost organizace.

Druhá dotační výzva se týká podpory akce nebo cyklu akcí v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. V tomto programu mohou žádat vedle právnických osob i fyzické osoby, který by chtěli na území Vratislavic nad Nisou realizovat jednorázovou akci či cyklus akcí, určené pro všechny věkové kategorie. Maximální výše poskytnutí podpory je stanovena na 15.000 Kč.

V každé z výše uvedené výzvě bude možno podat po jedné žádosti. V případě, že nastavení podmínek výzvy dotačních programů neodpovídá činnosti, kterou byste chtěli podpořit, je možno žádat o individuální podporu žádosti z rozpočtu obce. Individuální žádosti o podporu bude možné podat i v průběhu roku.

Tyto žádosti projednává a schvaluje Rada Městského obvodu.

S případnými dotazy, které dotační výzvy zvolit, či s konzultacemi je možné se obracet e-mailem na: kreckova.marketa‌‌M‌‌vratislavice.cz nebo na tel.: 482 428 831.

###message