Velikost textu: A A A

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace a jejich stanovená struktura dle § 21 odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

Označení a uvozovací text

Obsah položky                                              

1. Název                  

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou                                 

2. Důvod a způsob založení

         

 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou je městskou čtvrtí statutárního města Liberec, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou vystupuje v právních vztazích svým jménem a  nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec „Statut města Liberec“.
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou je samostatně spravován Zastupitelstvem Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou; dalšími orgány jsou Rada Městského obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, starosta, místostarosta, Úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, zvláštní orgány Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
Do samostatné působnosti Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a jeho občanů a v rozsahu dle Statutu města Liberec. Dále ve svém územním obvodu pečuje, v souladu s  místními předpoklady a místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy, vzdělávání a kulturního rozvoje. Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou se při výkonu samostatné působnosti řídí zákony, jinými právními předpisy a Statutem města Liberec. V ostatních záležitostech rozhoduje statutární město Liberec.

3. Organizační struktura  

Informace na http://www.vratislavice.cz/organizacni-struktura

4. Kontaktní spojení      

4.1 Kontaktní poštovní adresa                

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00-11:15 a 12:00-17:00 hodin,

(v ostatní dny po vzájemné dohodě)

4.4 Telefonní čísla

+420 482 428 810

Další na http://www.vratislavice.cz/kontaktni-informace

   

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.vratislavice.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@vratislavice.cz

4.8 Další elektronické adresy

vratislavice@vratislavice.cz a další elektronické adresy jsou uvedeny na http://www.vratislavice.cz/kontaktni-informace

5. Případné platby lze poukázat

984943369/0800

6. IČ

00262978

7. DIČ

CZ00262978

8. Dokumenty              

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Informace na http://www.vratislavice.cz/urad-mestskeho-obvodu   

8.2 Rozpočet

Informace na http://www.vratislavice.cz/rozpocet-mestskeho-obvodu

9. Žádost o informace

Informace na http://www.vratislavice.cz/informace-dle-zakona-106-99

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adrese Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

Osobně v úřední hodiny na podatelně Úřadu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX–Vratislavice nad Nisou

Datovou zprávou na ID datové schránky: p7vb6nr

11. Opravné prostředky

Mezi opravné prostředky patří podle § 16:

Odvolání.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

12. Formuláře

Dostupné na http://www.vratislavice.cz/formulare-ke-stazeni

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace na http://www.vratislavice.cz/formulare-ke-stazeni a doplňkově na http://www.liberec.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2011, kterou se vydává Statut města Liberec.

14.2 Vydané právní předpisy

Na území Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou platí vyhlášky a nařízení dostupné na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/vyhlasky-narizeni/

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad dostupný na http://www.vratislavice.cz/sazebnik-uhrad

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Za dva poslední roky nebyla vydána usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 v případě odvolání nebo stížnosti

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

MOV licenční smlouvy nepoužívá

16.2 Výhradní licence

MOV licenční smlouvy nepoužívá

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dostupné na http://www.vratislavice.cz/vyrocni-zpravy-a-poskytnute-informace

 

Ve Vratislavicích nad Nisou dne 9.10.2015

Ing. Martin Čech v.r.

tajemník